Invitec ApS

Salgsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

1. Anvendelse.
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrer og leverancer i det omfang, de ikke er fraveget ved anden skriftlig aftale mellem parterne.

2. Tilbud.
Med mindre andet er anført, er tilbud afgivet af Invitec ApS gyldige 30 dage fra tilbudsdato. Der henvises til ordrebekræftelse i pkt. 3. Ved bestilling efter fristens udløb har Invitec ApS retten til at ændre tilbuddet. De opgivne priser er eksklusive merværdiafgift og eventuelle andre afgifter, montage og emballage, med mindre andet er anført i tilbuddet.

3. Ordrer.
Enhver ordre skal være skriftlig bekræftet af Invitec ApS, for at en bindende aftale om leverancer kan anses for indgået. Ordren leveres til bekræftet pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i handelsbetingelser, offentlige afgifter, valutakurser, råvareforsyninger og lignende, som ligger uden for Invitec ApS kontrol. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og kun mod betaling af Invitec ApS tab, herunder avancetab. Billedmateriale, målskitser og øvrigt indhold i prospekter, produktbeskrivelser, kataloger, cirkulærer etc. er omtrentlige angivelser og uden forbindende. Invitec ApS forbeholder sig ved ordrens effektuering ret til at foretage enhver ændring, som skønnes teknisk nødvendig. Ordren vil blive fabrikeret og leveret ifølge danske standarder og regulativer, med mindre andet er aftalt og udtrykkelig nævnt i ordrebekræftelsen. Ingen agent, forhandler eller distributør er bemyndiget til at foretage ændringer eller tilskrivelser til nogen ordrebekræftelse eller kontrakt, og Invitec ApS tager intet ansvar herfor, med mindre der foreligger en skriftlig tilladelse fra Invitec ApS.

4. Leveringsbetingelser.
Med mindre andet er skriftlig aftalt, er leverancerne solgt ab fabrik (EXW), jf. Incoterms 2020. Leveringstiden regnes fra datoen for Invitec ApS skriftlige ordrebekræftelse under forudsætning af, at alle tekniske detaljer og formaliteter for bestillingens gennemførelse på dette tidspunkt foreligger. Er der aftalt forudbetaling, bekræftet uigenkaldelig remburs eller anden betalingssikkerhed, skal denne også være Invitec ApS i hænde. I modsat fald regnes leveringstiden fra det tidspunkt, hvor alle forhold er bragt i orden. Undlader køberen at modtage leveringsfærdige leverancer på den aftalte dag, er han desuagtet forpligtet til at erlægge enhver af leveringen betinget betaling, som om leveringen havde fundet sted. Endvidere kan Invitec ApS hæve aftalen og af køberen kræve erstatning for økonomiske tab, som er påført Invitec ApS ved køberens misligholdelse. Hvis forsinkelse af levering skyldes krig, strejke, lockout, anden force majeure eller politiske forhold, og mangel på underleverancer, råvarer og forsyninger, som Invitec ApS ikke er herre over, eller køberens handling eller undladelse, forlænges leveringstiden tilsvarende. Invitec ApS påtager sig i disse situationer intet ansvar overfor køberen. Såfremt køberen ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling, er Invitec ApS ikke forpligtet til levering. Der ydes ikke erstatning for leveringsforsinkelser som ikke skyldes Invitec ApS ‘s misligholdelse, og køber er ikke berettiget til at hæve handlen af denne grund. Ved forsendelse emballeres produkterne efter Invitec ApS‘ skøn, og omkostningerne hertil betales af køber, såfremt emballage ikke udtrykkeligt er indregnet i prisen. Forsendelse sker altid på købers ansvar og risiko, også ved franko levering, og køber bærer selv ansvaret for, at fornøden transportforsikring er tegnet, med mindre anden udtrykkelig aftale foreligger.

5. Betaling.
Med mindre anden aftale foreligger, såfremt Invitec ApS forlanger det, skal betalingen sikres gennem bankgaranti eller uigenkaldelig remburs, efter Invitec ApS‘s valg. Betalingsbetingelserne er 14 dage netto fra levering. Køberen er ikke berettiget til at tilbageholde betaling pga. eventuelle modkrav, som Invitec ApS ikke har anerkendt. Ved betaling senere end den aftalte betalingsdato beregnes renter p.t. 2 % pr. påbegyndt måned, som tilskrives det skyldige beløb ved hver måneds begyndelse.
Hvor der foreligger aftale om forudbetaling for ordrer, er rettidig indbetaling af en sådan forudbetaling en forudsætning for, at arbejdet iværksættes. Betales forudbetalingen senere, forrykkes leveringstiden tilsvarende. Enhver betaling skal ske direkte til Invitec ApS.

6. Ejendomsret.
De leverede varer forbliver Invitec ApS‘ ejendom, indtil den fulde købesum med samtlige tillæg og renter er betalt eller handelsaftalen er opfyldt. Køberen er forpligtet til at forsikre ordren til en total nyværdi fra leveringsdagen, indtil fuld betaling har fundet sted.

7. Ansvar for mangler.
Invitec ApS yder for alle leverancer afhjælpningsret i en periode af tolv på hinanden følgende måneder, regnet fra leveringsdagen forudsat normal brug. Køber er pligtig til at respektere og anerkende Invitec ApS‘ afhjælpningsret, som gælder i samme periode. Afhjælpningsretten omfatter afhjælpning af fejl, som skyldes konstruktion, fremstilling eller materiale. Afhjælpningen omfatter ikke tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet vedligeholdt og anvendt i fuld overensstemmelse med givne forskrifter, eller at afhjælpningen er udført af andre end de af Invitec ApS godkendte værksteder, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb foretaget uden Invitec ApS’ forudgående skriftlige samtykke, ekstraordinære påvirkninger, eller hvor der er anvendt uoriginale reservedele eller tilbehør. Det samme gælder mangler ved produkter, som er leveret af køberen eller ved en af denne forlangt konstruktion. Sliddele og forbrugsdele er ikke omfattet af afhjælpningspligten. Såfremt køberen ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes straks og senest 2 døgn efter at manglen er konstateret eller burde være konstateret. Mangelfulde dele, der udskiftes, skal stilles Invitec ApS ‘ disposition. Med mindre andet er aftalt, foregår demontage, al transport og montage af mangelfuldt, repareret og udskiftet materiale for købers regning og risiko, ligesom eventuelle følgeskader i forbindelse med udskiftning af produktet heller ikke dækkes. Afhjælpningspligten for leverancen bortfalder ved ejerskifte. Dele af leverancen, som ikke er fremstillet af Invitec ApS, erstattes kun i samme omfang, som Invitec ApS opnår erstatning hos underleverandøren.

8. Ansvar for leverancens skadeforvoldelse (produktansvar).
Invitec ApS er ansvarlig for personskade, der er forvoldt af et af Invitec ApS produceret produkt, hvis skaden bevisligt skyldes fejl eller forsømmelse begået af Invitec ApS eller anden, som Invitec ApS har ansvaret for, med mindre at produktet var optimalt, da det blev produceret. Invitec ApS er dog ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens leverancen er i købers besiddelse, samt skade på produkter, der er fremstillet af køberen, eller på produkter, hvori disse indgår. Det samme gælder skader opstået i forbindelse med en begivenhed nævnt i pkt. 4. Invitec ApS er ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. Produktansvaret gælder ikke efter 6 måneder fra skaden er sket, eller for skader, der er forvoldt mere end 5 år efter leveringsdatoen. I det omfang Invitec ApS måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Invitec ApS skadesløs i samme udstrækning, som Invitec ApS ‘ ansvar er begrænset efter de foregående punkter.

9. Særlige betingelser.
Når ovennævnte bestemmelser ikke er fuldt oplysende, henviser Invitec ApS til Almindelige Leveringsbetingelser NL92. Ved eventuelle uoverensstemmelser mellem “NL92” og nærværende salgs- og leveringsbetingelser skal nærværende salgs- og leveringsbetingelser have forrang.

10. Voldgiftsparagraf.
Alle tvistigheder mellem parterne, der opstår i tilknytning til nærværende aftale, skal endeligt afgøres ved voldgift af en af Det Danske Voldgiftsinstitut etableret voldgiftsret. Tvisten afgøres i overensstemmelse med gældende dansk ret og i henhold til de for voldgiftsrettens gældende regler.2